Kushtet e Përgjithshme

1. TË PËRGJITHSHME - PËRKUFIZIMET

1.1. Për qëllimet e këtyre Termave dhe Kushteve, termi:

 • "Klient" do të thotë çdo person fizik ose juridik që ka lidhur një kontratë/vendosur një porosi me të PRESTIGE DRIVER përmes aplikacionit " PRESTIGE DRIVER PARTNER” dhe/ose faqen e internetit https://www.prestigedriver.be dhe/ose me email ([email mbrojtur]) dhe/ose me telefon (+32.491.891.089);
 • "Shërbime" nënkupton të gjitha shërbimet e ofruara nga PRESTIGE DRIVER ;
 • “Uebfaqja” i referohet faqes https://www.prestigedriver.be nga e cila ofrohen shërbimet e PRESTIGE DRIVER janë të disponueshme dhe të aksesueshme për klientët;
 • "Aplikacioni" nënkupton aplikacionin celular PRESTIGE DRIVER PARTNER që i përket PRESTIGE DRIVER. Aplikacioni funksionon nën sistemet operative iOS dhe Android dhe mund të shkarkohet pa pagesë nga Klienti në Smartphone dhe tablet. Ai lejon që Klienti i Aplikacionit të vihet në kontakt me Drejtuesit për qëllimin e rezervimit të një shërbimi privat të transportit të pasagjerëve;
 • "Urdhri" nënkupton blerjen dhe rezervimin e Garës nga Klienti nëpërmjet Aplikacionit dhe/ose Faqes së internetit dhe/ose me email dhe/ose me telefon;
 • "Kursi" i referohet shërbimit të transportit të kërkuar nga Klienti dhe i kryer nga PRESTIGE DRIVER dhe/ose Drejtuesi i tij, nëpërmjet përdorimit të Aplikacionit ose Uebsajtit. Gara kryhet gjithmonë nga një Shofer;
 • "Shofer" nënkupton drejtuesit e PRESTIGE DRIVER dhe/ose ofruesit e shërbimeve me të cilët PRESTIGE DRIVER ka lidhur – drejtpërdrejt ose tërthorazi ose nëpërmjet filialeve të saj – marrëveshje partneriteti. Drejtuesit kanë patentë drejtimi, certifikatë aftësie profesionale si shofer taksie, kartë profesionale të vlefshme dhe drejtues mjeti të pajisur në përputhje me rregulloret në fuqi, që kryen shërbime transporti pasagjerësh, për llogari të tyre dhe nën përgjegjësinë e tij. , gjatë orarit të punës;
 • "Palët" do të thotë Klienti dhe PRESTIGE DRIVER së bashku;

1.2. Këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme rregullojnë të gjitha marrëdhëniet ndërmjet PRESTIGE DRIVER dhe Klienti. Ato janë pjesë përbërëse e kontratës ndërmjet Palëve dhe janë të zbatueshme për të gjitha aktet ligjore që lidhen me to.

1.3. Shmangia nga këto Kushte të Përgjithshme mund të bëhet vetëm me marrëveshje të veçantë të nënshkruar nga një përfaqësues i autorizuar i PRESTIGE DRIVER. Fakti që një marrëveshje e veçantë derogon nga një nga dispozitat e këtyre Kushteve të Përgjithshme nuk përjashton zbatimin e klauzolave ​​të tjera. Fakti që PRESTIGE DRIVER nuk zbaton njërën apo tjetrën klauzolë të vendosur në favor të saj në këto Kushte të Përgjithshme, nuk mund të interpretohet si heqje dorë nga ana e saj për të përfituar prej saj.

1.4. Çdo porosi e bërë me PRESTIGE DRIVER nga Klienti nënkupton pranimin e plotë dhe të pakushtëzuar të këtij të fundit të këtyre Kushteve të Përgjithshme, pa asnjë kufizim apo rezervë. Klienti në asnjë rrethanë nuk mund të mbështetet në kushtet e tij të përgjithshme që ka nënshkruar me palët e treta, të cilat PRESTIGE DRIVER nuk do të ketë qenë palë dhe për të cilën nuk do të ketë dhënë shprehimisht marrëveshjen e saj.

1.5. Nëse Klienti bën një porosi me PRESTIGE DRIVER duke dhënë informacion të pasaktë, PRESTIGE DRIVER mbetet i lirë të zgjedhë nëse pranon apo jo ta ndryshojë porosinë me një porosi të re, në të cilin rast mund të kërkojë pagesën nga Klienti për shumën shtesë prej 70,00€ si kosto administrative.

 

2. PËRSHKRIMI SHËRBIMET

PRESTIGE DRIVER u ofron klientëve të saj një gamë të gjerë shërbimesh të marrjes me qira të makinave me shofer për transferta kombëtare dhe ndërkombëtare.

PRESTIGE DRIVER veçanërisht ofron shërbime për klientët e saj si:

 • ofrimin e një platforme rezervimi nëpërmjet faqes së saj të internetit, Aplikacionit të saj, adresës së saj të Email-it dhe numrave të saj të telefonit;
 • mbështetje dhe transferime të shpejta nga dhe në më shumë se njëqind qytete dhe aeroporte në Belgjikë (aeroportet e Brukselit, Antwerp, Charleroi dhe Liège), Holandë, Gjermani, Francë;
 • Shërbime 24/24 derë më derë;
 • dërgimi;
 • Transfertat VIP;
 • transferta në grup;
 • sigurimi i anijeve me shofer për qëllime turistike dhe profesionale.

Të gjitha shërbimet e PRESTIGE DRIVER është i disponueshëm dhe i aksesueshëm në faqen e internetit dhe aplikacionin.

Përdorimi i Shërbimeve kërkon pajisje të pajtueshme dhe akses në internet.

 

3. LINDJA E KONTRATËS

3.1. Kontrata lidhet në mënyrë të vlefshme ndërmjet Palëve kur Urdhri vërtetohet nga Klienti.

3.2. Palët pranojnë shprehimisht se porositë e konfirmuara nëpërmjet telefonatave dhe/ose mesazheve elektronike kanë të njëjtën vlerë ligjore si një porosi e bërë nëpërmjet faqes së internetit dhe/ose Aplikacionit.

3.3. Klienti vërteton se të gjitha informacionet që i jep PRESTIGE DRIVER janë të sinqerta, të vërteta, të sakta dhe të plota dhe se komunikimi i këtij informacioni nuk do të ketë gjasa të cenojë privatësinë e asnjë personi tjetër.

3.4. Është përgjegjësi e vetme e Klientit të mbrojë konfidencialitetin e çdo emri përdoruesi dhe fjalëkalimi që do t'i kërkohet të përdorë për të hyrë në Shërbimet.

3.5. Kur përdor Shërbimet, Klienti pranon të respektojë të gjitha ligjet dhe rregulloret e zbatueshme në fuqi dhe (i) merr përsipër, nën dënimin e ndjekjes penale, të mos i përdorë Shërbimet për qëllime mashtruese ose të paligjshme, (ii) të përmbahet nga çdo veprim që mund të dëmtojë reputacionin e PRESTIGE DRIVER.

3.6. PRESTIGE DRIVER rezervon të drejtën të mos i ofrojë Shërbimet Klientit, veçanërisht në rastet e mëposhtme:

a. mospërputhje (verbale ose jo verbale), nga ana e Klientit, me detyrimet e tij;
b. sjellje të papërshtatshme të Klientit dhe/ose shoqëruesve të tij në bord dhe jashtë automjeteve të PRESTIGE DRIVER ;
c. në rast të mospagesës, pagesë të pjesshme (SumUp) ose në rast të pagesës me vonesë të Garës nga Klienti.

PRESTIGE DRIVER mundet, nëse është e nevojshme, të kërkojë shërbimet e porosisë nëse Klienti nuk respekton angazhimet e tij të pagesës ndaj Drejtuesve.

 

4. REZERVIMI – ANULIMET

4.1. Rezervimet janë të mundshme 24 orë në ditë, 24 ditë në javë nëpërmjet:

 • faqe interneti;
 • Aplikacioni;
 • një telefonatë në numrat e mëposhtëm: 0032491891089
 • një mesazh telefonik në numrat e mëposhtëm: 0032491891089

4.2. Rezervimet duhet të bëhen të paktën gjashtë orë para kohës së kërkuar të marrjes.

4.3. Porosit nga një aeroport

Kur bën këtë Porosi, Klienti duhet të specifikojë emrin e saktë të aeroportit, datën e Garës, si dhe numrin e fluturimit të tij. Koha e planifikuar e uljes si dhe terminali i mbërritjes, i cili mund të modifikohet nga kushtet e fluturimit dhe autoriteti i aeroportit, duhet gjithashtu t'i jepet PRESTIGE DRIVER.
La Responsabilité de PRESTIGE DRIVER nuk mund të përfshihet në rast të informacionit të gabuar të treguar nga Klienti (numri i paplotë i fluturimit, gabimi i datës, etj.), as në rast të informacionit të gabuar në lidhje me fluturimin referues për Garën, të transmetuar nga shërbimi i informacionit i aeroportit në fjalë . Në një rast të tillë, Klienti nuk mund të kërkojë asnjë rimbursim nga PRESTIGE DRIVER.

4.4. Porosit paraprakisht

Klienti mund të porosisë një automjet nga PRESTIGE DRIVER para datës dhe orës së nisjes së Garës së planifikuar.

Klienti do të tregojë, në këtë rast, datën, orën, vendin e nisjes, çdo fazë të ndërmjetme, destinacionin përfundimtar, si dhe çdo veçori tjetër të Garës (koha e planifikuar e pritjes, tregues shtesë për vendin e takimeve, numrin të pasagjerëve që do ta shoqërojnë etj.).

Në varësi të numrit të porosive të regjistruara tashmë në datën dhe orën e zgjedhur, PRESTIGE DRIVER rezervon të drejtën të refuzojë porositë shtesë të bëra paraprakisht, të cilat në asnjë rast nuk mund të konsiderohen të vlefshme, përveç nëse:

 • konfirmimi i Garës nga PRESTIGE DRIVER ;
 • pagesa, nga Klienti, e Garës në fjalë.

4.5. Porosia e menjëhershme / e menjëhershme / e menjëhershme

Në rast të një porosie për një garë të menjëhershme / të menjëhershme / urgjente, Klienti do të tregojë datën, kohën, vendin e nisjes, çdo fazë të ndërmjetme, destinacionin përfundimtar, si dhe çdo specifikë tjetër të Garës (koha e planifikuar e pritjes , tregues shtesë për vendin e takimit, numrin e pasagjerëve që do ta shoqërojnë etj.).

Pas marrjes së porosisë, PRESTIGE DRIVER do t'i konfirmojë porosinë Klientit sipas disponueshmërisë së Drejtuesve të tij duke i dërguar atij një vlerësim:

 • koha e pritjes për mbërritjen e mjetit në pikën e treguar të fillimit;
 • kostoja e udhëtimit të porositur.

PRESTIGE DRIVER nuk mund t'i garantojë Klientit as disponueshmërinë e një Shoferi ose atë të një automjeti.

PRESTIGE DRIVER gjithashtu rezervon të drejtën për të refuzuar Urdhrat e menjëhershëm, të menjëhershëm, urgjent, të cilat në asnjë rast nuk mund të konsiderohen të vlefshme, përveç në rastet e:

 • konfirmimi i Garës nga PRESTIGE DRIVER ;
 • pagesa, nga Klienti, e Garës në fjalë.

Nëse një Garë e menjëhershme/menjëhershme/urgjente konfirmohet nga PRESTIGE DRIVER, anulimi i kësaj nga Klienti do të kushtojë 100% të çmimit të treguar për këtë Garë.

Udhëtimi i menjëhershëm/i menjëhershëm/urgjent duhet të paguhet paraprakisht nga Klienti.

4.6. Të gjitha rezervimet do të trajtohen si "kërkesa rezervimi" derisa Klienti të marrë, nga PRESTIGE DRIVER, një konfirmim rezervimi në formë të mirë dhe të duhur.
Klientit i kërkohet të kontrollojë me kujdes konfirmimin e rezervimit të tij dhe të informojë menjëherë PRESTIGE DRIVER të ndonjë gabimi.

4.7. Përveç porosive urgjente, Klienti mund të bëjë ndryshime në rezervimin e tij në çdo kohë, deri në maksimum njëzet e katër orë para fillimit të Garës. Klienti mund të dërgojë kërkesat e tij për modifikime tek PRESTIGE DRIVER kjo eshte :

 • me email në adresën e mëposhtme: [email mbrojtur];
 • me mesazhe telefonike në numrat e mëposhtëm: 0032491891089;
 • duke përdorur formularin e kontaktit në faqen e internetit;
 • nëpërmjet hapësirës personale (llogarisë së përdoruesit) të Aplikacionit të tij.

4.8. Çdo anulim i rezervimit të bërë:

 • 24 orë para Garës është pa pagesë;
 • më pak se 24 orë përpara Garës do të faturohet me 100% të çmimit të parashikuar për Garën e porositur.

4.9. Në rastin kur PRESTIGE DRIVER nuk mund të respektojë një porosi të planifikuar dhe të konfirmuar, shumat e paguara do t'i rimbursohen plotësisht Klientit, pa rekurs dhe pa kompensim për çdo dëm të pësuar.

Nëse një rast i forcës madhore ose një ngjarje e jashtme jashtë kontrollit të PRESTIGE DRIVER, ndodh gjatë ekzekutimit të misionit të tij, PRESTIGE DRIVER nuk mund të mbahet përgjegjës në rast mosekzekutimi ose vonese të këtij shërbimi. Konsiderohet si e tillë, çdo ngjarje e jashtme, e paparashikueshme (kushte të ndërlikuara trafiku, greva të të gjitha llojeve, kushte moti, aksidente, devijime, ngjarje të ndryshme) siç vlerësohet nga praktika gjyqësore belge.

4.10. Klienti, brenda kuadrit të rezervimeve që synon të bëjë, duhet të marrë parasysh çdo faktor që ka të ngjarë të ketë ndikim në kohën e Garës (për shembull, koha e check-in/kontrollit të kërkuar nga linja e tij ajrore). PRESTIGE DRIVER në asnjë mënyrë nuk mund të mbajë përgjegjësi për çdo vonesë të shkaktuar nga faji / pavëmendja / neglizhenca e Klientit, veçanërisht në rast të një kohe të keqe të operuar nga ky i fundit për të arritur destinacionin e tij ose në rast vonese gjatë mbështetjes së tij nga PRESTIGE DRIVER.

4.11. I takon Klientit të specifikojë, në momentin e rezervimit, dhe jo më vonë se 24 orë përpara Garës, nëse:

 • ai (ose një nga shoqëruesit e tij) duhet të transportohet në një karrige me rrota;
 • për Garë kërkohet një ndenjëse për makinë për fëmijë.

Sedilja e makinës për fëmijë do t'i faturohet klientit për shumën prej 5,00 € dhe mund të disponohet/kërkohet vetëm për një Garë në një "fugon" dhe jo në një automjet "sedan".

Klienti megjithatë është i autorizuar, nga PRESTIGE DRIVER, të përdorë sediljen e tij personale të makinës (nëse ka) pa pagesë, edhe në rast Garash me automjet “sedan”.

4.12. Klientit i kërkohet të rezervojë një madhësi automjeti të përshtatshme për numrin e pasagjerëve dhe bagazhit. PRESTIGE DRIVER nuk mund t'i garantojë Klientit transportin e sasive të tepërta të pasagjerëve/bagazheve përtej kapacitetit të automjeteve të tij. Të gjitha bagazhet transportohen tërësisht dhe ekskluzivisht me përgjegjësinë e klientit.

Nëse rezulton se bagazhi nuk plotëson përmasat standarde, në mënyrë që të mos futet në automjet, Shoferi nuk mund të detyrohet ta transportojë atë. Në këtë rast, ai do të ketë të drejtë të refuzojë Garën, dhe këtë, pa kërkuar ndonjë kërkesë për rimbursim nga Klienti.

Çdo fëmijë, pavarësisht nga mosha, konsiderohet pasagjer.

Është rreptësisht e ndaluar marrja/vënia e një fëmije/fëmije mbi ju. Për Garën duhet të sigurohet një ndenjëse e përshtatshme për moshën e fëmijës/fëmijes.

4.13. PRESTIGE DRIVER ka të drejtë të supozojë se kushdo që jep numrin dhe emrin e saktë të llogarisë së Klientit ka autoritetin të bëjë një rezervim në emër të atij Klienti.

 

 

5. PAGESAT – ÇMIMI

5.1. Çmimi i Shërbimeve caktohet sipas shumave të listuara në Uebfaqe dhe në Aplikacion.

5.1. Të gjitha çmimet dhe tarifat janë të shprehura në euro (€) dhe përfshijnë, përveç nëse specifikohet ndryshe, tatimin mbi vlerën e shtuar (TVSH).

5.2. Pagesa për Shërbimet e ofruara nga PRESTIGE DRIVER bëhet me pagesë elektronike të sigurt (duke përdorur një kartë bankare/aplikacion pagese elektronike si PAYCONIQ, APPLE PAY, PAYPAL, STRIPE, SUMUP, etj.) nëpërmjet sistemit të zhvilluar nga PRESTIGE DRIVER në faqen e saj dhe në aplikacionin e saj, të cilat lejojnë transaksione të sigurta, me një sistem enkriptimi, sipas standardeve të sigurisë bankare në fuqi.

Klienti gjithashtu mund të bëjë pagesa me para në dorë direkt tek Drejtuesit e PRESTIGE DRIVER, me kusht që kjo pagesë të korrespondojë, me qindarkën më të afërt, me shumën e Garës.

5.3. Klienti merr përsipër të bëjë pagesën e plotë të Çmimeve të përcaktuara për çdo porosi/kurs që është konfirmuar/kryer nga PRESTIGE DRIVER.

5.4. PRESTIGE DRIVER mund të modifikojë çmimet e tij në rast të modifikimeve të rëndësishme, për shembull:

 • të rrugës origjinale;
 • numri i pasagjerëve;
 • lloji/madhësia e automjetit të kërkuar;
 • Koha e pritjes.

PRESTIGE DRIVER megjithatë rezervon të drejtën të modifikojë çmimet e tij në çdo kohë, edhe pas konfirmimit të Garës, dhe këtë, në rast të ndryshimeve të mëvonshme dhe të konsiderueshme në çmimet e karburantit (benzinë, naftë, LPG, etj.) dhe çdo komponent tjetër që ndikon në koston e tij çmimi.

PRESTIGE DRIVER gjithashtu rezervon të drejtën për të modifikuar, në çdo kohë, çmimet e Shërbimeve të tij periodike kur këto Shërbime lidhen me një ose më shumë kontrata me kohëzgjatje të pacaktuar.

5.5. Nëse, me kërkesë ose me marrëveshje të Klientit, PRESTIGE DRIVER ka kryer Garat, duke i shpëtuar përmbajtjes ose qëllimit të Porosisë së konfirmuar, Klienti do të paguajë çmimet në përputhje me tarifat e zakonshme të PRESTIGE DRIVER, përveç nëse një çmim fiks është rënë dakord shprehimisht ndërmjet Palëve.

5.6. Duke komunikuar të dhënat e tij bankare, Klienti e pranon këtë në mënyrë të pakthyeshme dhe të pakushtëzuar PRESTIGE DRIVER kryen transaksionin e sigurt. Klienti autorizon, prandaj, PRESTIGE DRIVER për të debituar llogarinë e tij përpara Garës së konfirmuar.

5.7. Nëse Klienti nuk paraqitet në kohën dhe vendin e treguar në porosinë e tij të konfirmuar nga PRESTIGE DRIVERdhe pa e njoftuar më parë këtë të fundit sipas metodave të përcaktuara më sipër, PRESTIGE DRIVER rezervon të drejtën për të faturuar Klientin për Çmimin e plotë të Garës së konfirmuar.

PRESTIGE DRIVER gjithashtu rezervon të drejtën të faturojë plotësisht klientin për Çmimin e Garës së konfirmuar dhe të mos lëshojë asnjë rimbursim, nëse rezulton, pas mbërritjes së Shoferit të tij, se:

 • rezervimi është bërë për datën e gabuar;
 • rezervimi është bërë duke futur informacione të pasakta dhe/ose mashtruese (si p.sh., në veçanti, një vendndodhje e pasaktë, një numër telefoni i pasaktë, një emër i pasaktë, etj.;
 • Klienti nuk u paraqit në pikën e fillimit dhe/ose e la atë pa paralajmërim PRESTIGE DRIVER sipas kushteve të përcaktuara më sipër.

5.8. Në rast të mospagesës, pagesë të pjesshme ose në rast të pagesës me vonesë të PRESTIGE DRIVER nga Klienti në datën e caktuar, tarifat do të ngarkohen automatikisht për të gjitha tepricat e vonuara deri në një normë interesi prej 10% pa njoftim paraprak, me një minimum prej 50,00 €.

5.9. Nëse një marrëveshje pagese me këste ose një këst pagese i është dhënë Klientit nga PRESTIGE DRIVER, por klienti nuk e respekton këtë plan pagese, ai bëhet i pavlefshëm, PRESTIGE DRIVER duke rezervuar të drejtën për të kërkuar pagesë të menjëhershme nga Klienti për gjendjen e plotë të papaguar, gjithashtu e rritur me një normë interesi prej 10% pa njoftim paraprak.

5.10. PRESTIGE DRIVER mund të pezullojë shërbimet e tij nga ana e Klientit nëse ky i fundit nuk përmbush detyrimet e tij të pagesës. Një ndërprerje e tillë nuk e çliron Klientin nga përmbushja e detyrimeve të tij.

 

 

6. MBËSHTETUR

6.1. Klienti duhet të raportojë tek Shoferi sapo automjeti të arrijë në pikën e nisjes në kohën dhe datën e rënë dakord.

6.2. PRESTIGE DRIVER rezervon të drejtën për të zëvendësuar çdo automjet ose Shofer nëse është e nevojshme, pa detyrim, të informojë Klientin paraprakisht.

6.3. Koha e pritjes së shoferit nuk tarifohet gjatë:

 • ora e parë pas kohës së planifikuar të marrjes në aeroport;
 • 15 minutat e para pas kohës së planifikuar të marrjes për të gjitha vendet e tjera.

Përtej këtyre kohërave të pritjes së ofruar, pritja shtesë do të faturohet në shumën (40 EUR/30 min/fugon – 30 EUR/30 min/sedan) € TVSH e përfshirë për minutë vonesë, dhe kjo, që nga minuta e parë e pritjes. .

6.4. Shoferi do ta përzënë Klientin në rrugën më të përshtatshme gjatë ditës, përveç nëse specifikohet ndryshe nga Klienti, në të cilin rast mund të aplikohen tarifa shtesë.

 

 

7. KOHA GARA

7.1. Vlerësimet e kohës së udhëtimit të ofruara nga PRESTIGE DRIVER Klientit gjatë porosisë/rezervimit i transmetohen vetëm për qëllime informative.

Këto kohë udhëtimi janë llogaritur nga përllogaritjet standarde të kohës dhe nuk janë kontraktuale, kështu që nuk mund të gjenin ndonjë pretendim dhe ankesë të Klientit kundër PRESTIGE DRIVER dhe në asnjë rast nuk mund të përfshijë përgjegjësinë e këtij të fundit.

7.2. Në rast udhëtimi të një rëndësie të veçantë për Klientin dhe/ose subjekt i kufizimeve kohore, është përgjegjësia e Klientit të marrë një diferencë paraprake për sa i përket kohës së mjaftueshme për të kapërcyer çdo vështirësi që lidhet me trafikun ose incidente të tjera.
PRESTIGE DRIVER rekomandon, në veçanti, që Klienti të sigurojë një diferencë shtesë prej 45 minutash në rast të një udhëtimi në stacione dhe 1 orë në rast të një udhëtimi drejt aeroporteve në kushte normale trafiku.

PRESTIGE DRIVER në asnjë mënyrë nuk mund të mbajë përgjegjësi për çdo vonesë të shkaktuar nga faji / pavëmendja / neglizhenca e Klientit, veçanërisht në rast të një kohe të keqe të operuar nga ky i fundit për të arritur destinacionin e tij ose në rast vonese gjatë mbështetjes së tij nga PRESTIGE DRIVER.

 

 

8. PËRGJEGJËSIA E KLIENTIT

8.1. Klienti merr përsipër, nën dënimin e procedurave ligjore, të trajtojë Drejtuesit dhe stafin e PRESTIGE DRIVER me respekt dhe të mos përfshihet në sjellje ose veprimtari të paligjshme, kërcënuese, ngacmuese ose abuzive gjatë Garës.

8.2. Klienti merr përsipër të mos dëmtojë automjetet e PRESTIGE DRIVER dhe/ose drejtuesit e tij.

Në rast dëmtimi të pajisjes ose automjetit që i atribuohet Klientit, PRESTIGE DRIVER do t'i rifaturojë shpenzimet e riparimit të mjetit ose ndërrimit të pajisjeve si dhe kohëzgjatjen e mobilizimit të mjetit të dëmtuar.

8.3. Pasagjerëve (të rritur dhe fëmijë) kërkohet të lidhin rripat e sigurimit. Nëse një gjobë u jepet klientëve dhe/ose shoqëruesve të tyre nga policia në mungesë të vendosjes së rripit të sigurimit, klienti do të përballojë pagesën e plotë, duke përfshirë kostot dhe rritjet që kjo gjobë ka të ngjarë të sjellë në rasti i vonesës së pagesës.

8.4. Për arsye sigurie, ndalohet pirja e duhanit dhe transportimi i substancave të paligjshme, të ndezshme, shpërthyese, gërryese ose toksike në automjete. PRESTIGE DRIVER dhe/ose drejtuesit e tij. Mosrespektimi i këtij kushti përfshin përgjegjësinë e Klientit dhe shoqëruesve të tij, PRESTIGE DRIVER duke rezervuar të drejtën për të ndërmarrë çfarëdo veprimi ndaj tyre para gjykatave kompetente.

8.5. Bagazhi i klientit duhet të vendoset në bagazhin e automjetit. Bagazhi mbetet përgjegjësi e vetme e klientit. Shoferit nuk mund t'i besohet asnjë bagazh. Shoferi mund të refuzojë bagazhet, pesha ose dimensionet e të cilave janë të tepërta, si dhe ato që ai i konsideron të dëmshme për sigurinë e transportit.

8.6. PRESTIGE DRIVER rezervon të drejtën të refuzojë të marrë përgjegjësinë për Klientin dhe/ose shoqëruesit e tij, të dyshuar se janë nën ndikimin e alkoolit ose drogës dhe/ose sjellja e të cilëve përbën një kërcënim për sigurinë e drejtuesit, mjetit ose pasagjerëve të tjerë brenda automjetit. .

8.7. PRESTIGE DRIVER gjithashtu rezervon të drejtën për të përfunduar çdo Garë për shkak të sjelljes së paarsyeshme ose të papërshtatshme nga Klienti dhe/ose një prej shoqëruesve të tij.

8.8. Nëse klienti e ka dëmtuar automjetin PRESTIGE DRIVER dhe/ose drejtuesin e tij, që kërkon pastrim të veçantë, PRESTIGE DRIVER rezervon të drejtën të faturojë klientin për kostot e këtij pastrimi.

 

 

9. ANKESAT – ANULIMET

9.1. Klienti duhet të telefonojë PRESTIGE DRIVER, menjëherë dhe më së voni brenda 2 ditëve nga përfundimi i Garës, për çdo pretendim që lidhet me misionin e Shoferit, ofrimin e Shërbimeve, çdo vonesë të shkaktuar nga Shoferi... Në rast mosrespektimi të këtij afati, Klienti do të ndalohet nga (i) pretendimi për ndonjë shkelje nga ana e PRESTIGE DRIVER dhe rrjedhimisht të (ii) pezullojë detyrimin e tij për të paguar ose për të kërkuar rimbursim.

9.2. Në rast anulimi ose kërkese për rimbursim, nga Klienti, të porosisë së tij në bazë të arsyeve të pabaza dhe/ose të kontestuara në mënyrë të drejtë nga PRESTIGE DRIVER, ky i fundit do të jetë borxhli, në favor të PRESTIGE DRIVER, shpenzimet administrative të shkaktuara nga anulimi i tij ose kërkesa e tij për rimbursim deri në 50% të shumës së Porosisë me një minimum prej 25,00 €.

9.3. Çdo anulim përfshin automatikisht nga ana e Klientit, perceptimin, nga PRESTIGE DRIVER , 5% e Çmimit të Garës.

9.4. Paraqitja e një ankese nuk e çliron në asnjë mënyrë Klientin nga detyrimet e tij të pagesës.

 

 

10. PËRPUNIMI I TË DHËNAVE PERSONALE – KONFIDENCIALITET

10.1. Në kuadër të aktiviteteve të saj, PRESTIGE DRIVER përpunon të dhënat personale të Klientit (të tilla si të dhënat e identifikimit, të dhënat mbi përdorimin që klienti bën të faqes në internet, aplikacionit dhe shërbimeve të PRESTIGE DRIVER, Të dhënat e trafikut të klientëve, të dhënat e faturimit dhe pagesave, dhe të dhënat teknike), në përputhje me ligjin e 8 dhjetorit 1992 në lidhje me mbrojtjen e privatësisë dhe Rregulloret e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (RGPD) 2016/679 e datës 27 Prill 2016. Të gjitha personale të dhënat e ofruara nga Klienti do të trajtohen me konfidencialitetin më të rreptë nga PRESTIGE DRIVER.

10.2. PRESTIGE DRIVER përpunon vetëm të dhënat personale që Klienti i beson vullnetarisht brenda kuadrit të marrëdhënieve të tyre kontraktuale. Komunikimi i të dhënave konfidenciale nga Klienti që kanë të bëjnë me të ose që Klienti i konsideron si të tilla, kryhet me rrezikun e tij. Klienti jep autorizimin e tij për PRESTIGE DRIVER të regjistrojnë të dhënat e tyre personale gjatë afatit të kontratës, veçanërisht për:

a. menaxhimin dhe ndjekjen administrative të Konsumatorëve (faturimi, komunikimi, mosmarrëveshjet, etj.);
b. ekzekutimi i Urdhrit;
c. kryerjen e operacioneve informative ose promovuese mbi Shërbimet e ofruara nga PRESTIGE DRIVER, me postë, SMS ose email;
d. krijimi i profileve të përdoruesve për qëllime marketingu bazuar në përdorimin nga Klienti të faqes në internet, aplikacionit dhe shërbimeve të PRESTIGE DRIVER ;
e. lufta kundër mashtrimit dhe kundërvajtjeve kundër PRESTIGE DRIVER, punonjësit, partnerët, klientët ose furnitorët e saj;
f. kontrollin e cilësisë së shërbimeve;
g. studimet e tregut;
h. kryerja e fushatave informative ose promovuese për Shërbimet PRESTIGE DRIVER.

10.3. Në përputhje me kërkesat e GDPR, PRESTIGE DRIVER me këtë informon se Klienti ka të drejtën e aksesit, fshirjes, korrigjimit, kufizimit, kundërshtimit dhe transportueshmërisë së të dhënave të tij. Nëse Klienti vendos të përdorë këtë të drejtë, ai mund të dërgojë një e-mail në adresën e mëposhtme të kontaktit: [email mbrojtur] Klienti gjithashtu mund të njoftojë PRESTIGE DRIVER, përmes kësaj adrese, dëshiron të mos marrë informacion komercial në lidhje me Shërbimet e PRESTIGE DRIVER.

10.4. Të dhënat e Konsumatorit ruhen për maksimum dhjetë (10) vjet nga përfundimi i marrëdhënies kontraktuale ndërmjet Palëve. Periudhat e tjera të ruajtjes zbatohen për disa kategori të dhënash, siç janë të dhënat e trafikut, të cilat mbahen vetëm për një periudhë prej dymbëdhjetë (12) muajsh.

10.5. Kredencialet dhe profilet e përdoruesve mund të ndahen me bashkëpunëtorët e PRESTIGE DRIVER dhe janë të aksesueshme për palët e treta që punojnë në emër dhe/ose për llogari të PRESTIGE DRIVER. Në çdo rast, aksesi i tyre është i kufizuar në të dhënat me të cilat u nevojiten për ekzekutimin e kontratës PRESTIGE DRIVER. Të dhënat e klientit mund t'u komunikohen edhe autoriteteve kompetente në rastet e parashikuara me ligj.

10.6. Klienti informohet se të gjitha thirrjet telefonike të bëra (të marra ose të thirrura) ndërmjet Palëve mund të regjistrohen/dëgjohen në:

a. në mënyrë që të shërbejë si provë në rast të një mosmarrëveshjeje/ankese nga Klienti;
b. për qëllime të kontrollit të cilësisë;
c. me qëllim të trajnimit dhe mbikëqyrjes së personelit të PRESTIGE DRIVER.

Klienti i pranon këto regjistrime dhe jep pëlqimin e tij për to duke pasur mundësinë të kundërshtojë këto regjistrime dhe të dëgjojë gjatë çdo bisede telefonike, duke njoftuar paraprakisht PRESTIGE DRIVER të këtij synimi.

10.7. Klienti merr përsipër të mos përdorë ose t'i zbulojë një pale të tretë informacionin konfidencial, si dhe sekretet teknike ose tregtare në lidhje me aktivitetin dhe shërbimet e PRESTIGE DRIVER dhe të marrë të gjitha masat e mundshme për të mbrojtur në mënyrë adekuate informacionin konfidencial kundër çdo aksesi që nuk autorizohet shprehimisht nga PRESTIGE DRIVER.

 

 

11. PRONË INTELEKTUALE

11.1. Të gjithë elementët e faqes së internetit dhe të aplikacionit (grafika, imazhe, tekste, logot, bazat e të dhënave, programet) duke përfshirë aksesorët e tyre, janë pronë e plotë e PRESTIGE DRIVER.

11.2. Klienti nuk merr përsipër, përveç me autorizimin e shprehur dhe të qartë të PRESTIGE DRIVER, kopjoni, plotësisht ose pjesërisht, në çfarëdo mënyre ose në çfarëdo mediumi, vetitë e PRESTIGE DRIVER, as për t'i përshtatur, për t'i përkthyer, për t'i shitur, për t'i dhënë me qira, për t'i dhënë hua, për t'i bërë publike, as për të krijuar vepra që rrjedhin nga elementët e sipërpërmendur dhe në përgjithësi për të kryer ndonjë veprim në kundërshtim me të drejtën e autorit të PRESTIGE DRIVER mbrojtur nga ligji i 6 qershorit 1994 për të drejtën e autorit dhe të drejtat e përafërta.

11.3. Klienti këshillohet që çdo rishpërndarje, riprodhim ose komercializim i plotë ose i pjesshëm në çfarëdo forme është rreptësisht i ndaluar, nën dënimin e procedurave ligjore.

 

 

12. NDRYSHIMET E KUSHTEVE DHE KUSHTEVE

12.1. PRESTIGE DRIVER rezervon të drejtën të modifikojë Kushtet e Përgjithshme të Përdorimit të Shërbimeve të tij duke publikuar një version të ri të tyre në faqen e tij të internetit dhe/ose Aplikacionin e tij

12.2. Kushtet e përgjithshme të zbatueshme janë ato në fuqi në datën e përdorimit të shërbimit.

 

 

13. MOSMARRËVESHJE

13.1. PRESTIGE DRIVER merr përsipër, për aq sa është e mundur, të zgjidhë problemet për të cilat është i informuar dhe që mund t'i zgjidhë. Nëse Klienti nuk është i kënaqur me përgjigjen ose zgjidhjen e propozuar, ai mund të kontaktojë departamentin administrativ të PRESTIGE DRIVER. Vetëm ankesat me shkrim dërgohen në adresën e kontaktit të PRESTIGE DRIVER merren parasysh. Në rast të dështimit të kësaj, ajo nuk mund të mbahet përgjegjëse se nuk ka vepruar në lidhje me të.

13.2. Këto Kushte të Përgjithshme rregullohen nga ligji belg.

13.3. Çdo mosmarrëveshje në lidhje me këto Kushte të Përgjithshme, duke përfshirë ekzistencën e tyre, përfundimin, vlefshmërinë e tyre, interpretimin ose ekzekutimin e tyre, do të jetë kompetencë ekskluzive e gjykatave frëngjisht-folëse të Brukselit, të cilat do të kenë juridiksionin e vetëm për t'i dëgjuar ato.

PIKAT KRYESORE :

 • Rezervimet duhet të bëhen të paktën 06 orë para kohës së kërkuar të marrjes.
 • Mund të ndryshoni, modifikoni ose anuloni rezervimin tuaj në çdo kohë deri në njëzet e katër orë para kohës së fillimit të udhëtimit.
 • Nëse keni nevojë për shërbim urgjence ose urgjence, ju lutemi na telefononi. Ne do të përpiqemi t'ju ndihmojmë por nuk mund të garantojmë që një shofer dhe automjet do të jenë në dispozicion në një njoftim të shkurtër.
 • Një fëmijë, pavarësisht nga mosha, llogaritet si pasagjer.
 • Nëse keni nevojë për të transportuar një karrocë, ju lutemi specifikoni këtë në kohën e rezervimit.
 • Të drejtat tuaja ligjore nuk preken nga këto terma dhe kushte.
 • Kjo faqe operohet nga Prestige Driver Termat "ne", "ne" dhe "jonë" i referohen Prestige Driver

Ky dokument përcakton kushtet e përdorimit të shërbimeve tona të transportit dhe shërbimeve të lidhura me to, faqen e internetit prestigedriver.be ("faqen e internetit"), çdo aplikacion Prestige Driver ("Aplikacioni"), i cili së bashku në vijim do të referohen si "Shërbime". Termi "ju" "i juaj" ose "Klient" i referohet çdo përdoruesi të Shërbimeve tona si një pasagjer, klient, vizitor, mysafir, përdorues, përdorues i regjistruar ose mbajtës llogarie.

Duke përdorur Shërbimet tona, ju pranoni dhe pranoni të jeni të detyruar nga termat dhe kushtet e mëposhtme.

Të drejtat tuaja ligjore nuk preken nga këto terma dhe kushte.

KUSHTET E P USRDORIMIT

Responsibilityshtë përgjegjësia juaj të siguroni që Shërbimet e vëna në dispozicion për ju të përmbushin nevojat tuaja personale.

Sipas dispozitave të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR), ju duhet të na jepni leje për t'ju kontaktuar. Autorizimi juaj do të konsiderohet se është dhënë nëse na jepni vullnetarisht informacionin e kontaktit (numrin e telefonit, adresën e postës elektronike, etj.) Të nevojshme për t'iu përgjigjur kërkesës suaj ose për të konfirmuar ose siguruar shërbimet e kërkuara.

Ju garantoni se të gjitha informacionet që na ofroni janë të vërteta, të sakta dhe të plota dhe se sigurimi i një informacioni të tillë për ne nuk do të cenojë privatësinë e asnjë personi tjetër.

Responsibilityshtë përgjegjësia juaj të mbroni konfidencialitetin e çdo emri përdoruesi dhe fjalëkalimi që përdorni për të hyrë në shërbimet tona.

Kur përdorni shërbimet tona, ju pranoni të jeni në përputhje me të gjitha ligjet, rregullat dhe rregulloret në fuqi dhe ju garantoni se nuk do të përdorni shërbimet tona për qëllime mashtruese ose të paligjshme.

Ju do të përmbaheni nga bërja e ndonjë gjëje për të cilën ne mendojmë se është me reputacion të keq ose që mund të dëmtojë reputacionin tonë.

REZERVAT

Rezervimet duhet të bëhen të paktën gjashtë orë para kohës së kërkuar të marrjes.

Nëse keni nevojë për shërbim urgjence ose urgjence, ju lutemi na telefononi. Ne do të përpiqemi t'ju ndihmojmë por nuk mund të garantojmë që një shofer dhe automjet do të jenë në dispozicion në një njoftim të shkurtër.

Rezervimi juaj do të trajtohet si një "kërkesë rezervimi" derisa të merrni një konfirmim rezervimi nga ne.

Mund të ndryshoni ose ndryshoni rezervimin tuaj në çdo kohë deri në njëzet e katër orë para kohës së fillimit të udhëtimit. Thjesht na kontaktoni me email, telefon ose duke përdorur formën e kontaktit të faqes. Ju gjithashtu mund të identifikoheni dhe të përdorni zonën tuaj të llogarisë private.

Ju duhet të lini kohë të mjaftueshme kur rezervoni automjetin tuaj për të lejuar kohën e kontrollit të kërkuar, për shembull, nga linja juaj ajrore. Prestige Driver nuk do të jetë përgjegjës për çdo vonesë të shkaktuar nga dështimi juaj për të lënë kohë të mjaftueshme për të arritur në destinacionin tuaj ose nëse pasagjerët nuk janë gati për t'u marrë në kohën e rezervuar.

Ju duhet të rezervoni një madhësi automjeti të përshtatshme për numrin e pasagjerëve dhe bagazheve. Ne nuk mund të garantojmë që të mbajmë sasi të tepërta të bagazhit përtej asaj për të cilën është krijuar automjeti. Të gjitha bagazhet transportohen tërësisht në rrezikun tuaj.

Ju lutemi vini re se një fëmijë, pavarësisht nga mosha, llogaritet si pasagjer.

Kontrolloni me kujdes konfirmimin e rezervimit dhe na njoftoni menjëherë për ndonjë gabim. Ne nuk do të jemi përgjegjës për çdo vonesë të shkaktuar ose kosto që rezulton nga dështimi juaj për të na dhënë informacion të saktë.

Ne kemi të drejtë të supozojmë se kushdo që citon numrin e saktë të llogarisë dhe emrin e klientit ka autoritetin të bëjë një rezervim në emër të klientit.

Nëse keni nevojë për të transportuar një karrocë, ju lutemi specifikoni këtë në kohën e rezervimit.

Shoferi do të udhëtojë me rrugën më të përshtatshme gjatë ditës, përveç nëse përcaktohet ndryshe nga konsumatori, në këtë rast mund të zbatohen tarifa shtesë. Në qoftë se nuk thuhet ndryshe në kohën e rezervimit, ne nuk mund të jemi në gjendje automatikisht të strehojmë marrje shtesë ose braktisje, megjithëse është bërë çdo përpjekje për të përmbushur këto kërkesa. Nëse shoferit tonë i kërkohet të presë në fillim ose gjatë një udhëtimi, ne rezervojmë të drejtën të tarifojmë për kohën e pritjes me normën aktuale standarde.

Ne do të bëjmë më të mirën tonë për të siguruar që automjeti (t) të arrijnë në kohën dhe vendin e kërkuar. Sidoqoftë, ne nuk mund të pranojmë përgjegjësi për vonesat e shkaktuara nga rrethana përtej kontrollit tonë, siç janë prishjet mekanike, bllokimet e trafikut, aksidentet e trafikut ose kushtet ekstreme të motit. Ne gjithashtu nuk e pranojmë përgjegjësinë për ndonjë humbje pasuese.

Ju pranoni të trajtoni shoferët dhe stafin tonë, ose shoferët e prezantuar me ju nga Prestige Driver me respekt dhe për të mos dëmtuar automjetet e tyre ose për t'u përfshirë në ndonjë sjellje ose aktivitet të paligjshëm, kërcënues, ngacmues ose abuziv gjatë përdorimit të automjeteve të tyre ose ndonjë prej Shërbimeve tona.

Prestige Driver mundet, sipas gjykimit të tij, pa përgjegjësi dhe pa dhënë arsye, t'i refuzojë Shërbimet kujtdo për çfarëdo arsye në çdo kohë. Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën për të refuzuar hyrjen në automjetet tona për këdo që dyshohet se është nën ndikimin e alkoolit ose drogës dhe/ose sjellja e të cilit përbën një kërcënim për sigurinë e shoferit, mjetit ose pasagjerëve të tjerë brenda automjetit. Ne rezervojmë më tej të drejtën për të ndërprerë çdo udhëtim për shkak të sjelljes së paarsyeshme ose të papërshtatshme të pasagjerëve. Nëse kërkohet pastrim i veçantë i një automjeti për shkak se është lënë në gjendje të paarsyeshme nga një pasagjer/klient, ne rezervojmë të drejtën t'i ngarkojmë klientit shpenzimet e pastrimit.

Ne rezervojmë të drejtën për të zëvendësuar çdo automjet ose shofer / shofer. Nëse kjo bëhet e nevojshme, pa ndonjë detyrim, ne do t'ju njoftojmë paraprakisht.

TRANSPORTI I FILMIJVE

Ligji i Mbretërisë së Bashkuar thotë se taksitë ose makinat private me qira të licencuara nuk janë të përjashtuara nga legjislacioni në lidhje me fëmijët që udhëtojnë në ndenjësen e foshnjës/fëmijës. Për arsye shëndeti dhe sigurie, Prestige Driver kërkon që të gjithë klientët të na njoftojnë për çdo fëmijë ose foshnjë që udhëton.

Nëse keni nevojë për një vend për fëmijë për udhëtimin tuaj, do të jetë përgjegjësia e prindërve / kujdestarëve të fëmijës që të sigurojnë një, instalimin e sediljes në automjet dhe sigurimin e fëmijës.

Nëse jeni duke rezervuar një udhëtim kthimi dhe keni vendin tuaj për fëmijë, shoferi që bën rezervimin tuaj do ta ruajë vendin e fëmijës tuaj për udhëtimin e kthimit, ju lutem vini re se instalimi i sediljes për fëmijë duhet të bëhet nga ju.

ANULIMET DHE KTHIMET

Nëse keni nevojë të anuloni rezervimin tuaj, ju lutemi na kontaktoni sa më shpejt të jetë e mundur.

Ju keni të drejtë të anuloni rezervimin tuaj deri në njëzet e katër orë para fillimit të udhëtimit, pa dhënë ndonjë arsye. Thjesht duhet të na tregoni paraprakisht me email, telefon ose duke përdorur formën e kontaktit në faqen e internetit. Ju gjithashtu mund të identifikoheni dhe të përdorni zonën tuaj të llogarisë private.

Nëse keni paguar paraprakisht, ne do të rimbursojmë pagesën tuaj brenda 10 ditëve.

Nëse një rezervim anulohet brenda XNUMX orëve nga koha e kërkuar e marrjes, ne rezervojmë të drejtën për të tarifuar plotësisht për udhëtimin. Nëse, megjithatë, vendndodhja e marrjes kërkon që makina të dërgohet më shumë se njëzet e katër orë para kohës së marrjes, ne gjithashtu rezervojmë të drejtën për të tarifuar plotësisht për udhëtimin.

Politika jonë e anulimit të rezervimit thotë se ne do të rezervojmë disponueshmërinë e automjetit për ju dhe më pas do të refuzojmë të gjitha rezervimet e tjera për atë automjet në kohën dhe datën e udhëtimit tuaj të rezervuar.

PAGESA DHE TARIFAT

Përveç nëse tregohet ndryshe, të gjitha çmimet përfshijnë çdo taksë shitjeje ose vlere të shtuar që mund të zbatohet.

Ju pranoni të bëni pagesa të plota për çdo udhëtim që merrni dhe / ose në lidhje me përdorimin e ndonjë prej shërbimeve tona për të cilat keni kërkuar ose rezervuar më parë, dhe ne më pas kemi konfirmuar dhe përfunduar.

Prestige Driver mund të ndryshojë kuotën nëse ka një ndryshim të rëndësishëm në itinerarin origjinal, për shembull numri i pasagjerëve ose lloji ose madhësia e automjetit të kërkuar.

Nëse nuk paraqiteni dhe kontaktoni shoferin tonë në kohën e rezervuar dhe pikën e caktuar të marrjes, ne rezervojmë të drejtën për të tarifuar plotësisht për udhëtimin.

Ne rezervojmë të drejtën për të tarifuar plotësisht dhe nuk lëshojmë asnjë rimbursim nëse, pas mbërritjes së automjetit tonë, rezulton se rezervimi është bërë për datën, kohën, vendndodhjen dhe / ose informacione të tjera të pasakta ose mashtruese të gabuara, ose nëse për ndonjë arsye që pasagjeri largohet nga pika e grumbullimit pa na njoftuar.

JURIDIKSIONI DHE I NDRYSHEM

Kjo Marrëveshje do të interpretohet në përputhje me ligjin belg dhe ju dhe Prestige Driver secila bie dakord t'i nënshtrohet juridiksionit ekskluziv të gjykatave belge për çdo mosmarrëveshje ose pretendim që lind nga ose në lidhje me këtë Marrëveshje.

Ju pranoni të na dëmshpërbleni dhe të na mbroni plotësisht kundër çdo pretendimi ose procedimi ligjor të sjellë kundër nesh nga ndonjë person tjetër si rezultat i shkeljes tuaj të këtyre termave dhe kushteve.

Në përputhje me ligjin belg, pirja e duhanit është e ndaluar në automjetet tona.

Prestige Driver rezervon të drejtën për të ndryshuar këto terma dhe kushte dhe/ose çmime në çdo kohë. Të gjitha rezervimet ekzistuese do të mbeten në tarifën e cituar në kohën e rezervimit.